Zápis výroční členské schůze MO ČRS Chrastava dne 18.3.2017

07.02.2018

Přítomno: 44 dospělých členů, 4 děti - dle prezenční listin
Omluveno: 5 členů

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MO byl posunut začátek schůze
o 15 min., po zákonné lhůtě byla schůze zahájena předsedou p. Radimem Jelínkem v 17:15.

Jednatelka p.Formánková doporučila VČS následující program:

1) Prezentace
2) Informace o počtu přítomných
3) Program schůze a jeho schválení nebo doplněn
4) Návrh a volba návrhové a mandátové komise
5) Zahájení - předseda R.Jelínek
6) Dovolba člena dozorčí a revizní komise
7) Zpráva o činnosti MO ČRS, kontrola usnesení z VČS r. 2016 - p. R.Jelínek
8) Zpráva hospodáře - činnost a povolenky - p. M.Seibert
9) Zpráva vedoucího rybářského kroužku - p. Čeněk
10) Zpráva účetního MO za r. 2016, účetní uzávěrka r. 2016
11) Zpráva revizní a dozorčí komise - p. J.Kubín
12) Návrh, projednání a schválení rozpočtu MO na r. 2017 - p. J.Kasal
13) Návrh poplatků na r. 2018, schválení
14) Diskuze
15) Usnesení VČS, návrh, projednání a schválení - p. K.Munzar
16) Závěr - p. R.Jelínek


ad2) VČS se zúčastnilo 44 dospělých, 4 děti, 5členů omluveno

ad 3) Program byl schválen bez protinávrhu - pro: 44 členů

ad 4) Volba návrhové a mandátové komise ( viz protokol)
         Návrhová komise:
                předseda: Karel Munzar
                členové: Čeněk Josef, Kohlík Jiří
                protinávrh: nebyl
         Mandátová komise:
                předseda:Milan Souček
                členové: Petr Šlechta, Jan Knobloch
                protinávrh : nebyl

ad 5) p. Jelínek zahájil schůzi

ad 6) dovolba člena dozorčí a revizní komise: p. Kakač Jiří
                 pro: 44 proti: 0 zdržel se: 0

ad 7) Zpráva o činnosti a plnění usnesení z r.2016: viz zápis předsedy MO
                 Členská základna ke dni 18.3:
                      dospělí - 234, děti do 15 let - 19, mládež do 18 let - 4
                      rybářská stráž - 8
                      zemřeli 2 členové

ad 8) Zpráva hospodáře p. M. Seiberta:
            Ve své zprávě o hospodaření na chovných a sportovních rybnících a potocích,
            s počty kusů vysazených ryb, povolenkách, úlovkových lístcích... viz zápis nás                      seznámil p. Seibert

ad 9) o fungujícím rybářském kroužku nás informoval vedoucí p. Čeněk Josef

ad 10) Zpráva o finančním hospodaření a schválení účetní uzávěrky za r. 2016
             - p. J. Kasal: /viz Zprávy../
            Členská základna schválila roční uzávěrku:
            Pro: 44 členů Proti: 0 členů Zdrželo se: 0 členů

ad 11) Zprávu dozorčí a revizní komise předložil p.Jaroslav Kubín
            Provedeno několik kontrol - zakončeny komplexní inventurou./vše viz zpráva

ad 12) Návrh, projednání a schválení rozpočtu na r. 2017- p. J. Kasal
            Členská základna schválila rozpočet pro tento rok:
            Pro: 44 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0

ad13) návrh poplatků od r.2018 byl jednomyslně schválen, bez připomínek

ad 14) V diskuzi vystoupili 2 členové (omezení počtu ponechaných si ušlechtilých ryb
              na jednu povolenku)

ad 15) Usnesení - samostatná příloha
              Protinávrh a doplnění: není
              Pro: 44 členů proti: 0 zdržel se: 0

ad 16) Na závěr VČS popřál předseda p. Jelínek všem hodně zdraví a úspěchů.

V Chrastavě 18.3.2017

Předseda MO Chrastava .

Radim Jelínek v.r.
Předseda DK MO Chrastava
Vítězslav Boček v.r

Zapsala jednatelka MO
H.Formánková

Za výbor MO ČRS zapsala
Hana Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!