Výborová schůze ze dne 4.ledna 2018

07.02.2018

Přítomni: paní Formánková, pan Seibert, Kasal, Kohlík, Knobloch, Novotný, Jelínek, Souček,                    Munzar
Omluveni: pan Čeněk

Program schůze:

1/ pošta
2/ noví členové
3/ inventura
4/ projednání návrhu rozpočtu na rok 2018

ad1 - s došlou poštou nás seznámil pan Seibert

ad2 - noví členové: Chalupa Lukáš pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
             Součková Zdena pro: 9 proti: 0 zdržel se:0

ad3 - probíhá inventura majektu, pokladny, cenin, nedokončené výroby, ...

ad4 - výbor projednal návrhy na rozpočet na rok 2018

Příští schůze výboru se koná 1.2.2018 v kanceláři MO od 17hodin.

Za výbor MO ČRS zapsala
H.Formánková, jednatelka 

Vytvořte si webové stránky zdarma!