Výborová schůze ze dne 5.listopadu 2020

11.11.2020

Zápis z výborové schůze konané dne 5.11.2020 naposledy v kanceláři MO Chrastava

Přítomni: Seibert M., Kasal J., Jorka R., Munzar K., Knobloch J., Skála Z., Kohlík J., Novotný M.,
                 Trnka J.,

Omluveni: Pavlík R., Souček M., Binarová D.

Program:
    1. Úkoly z minulé schůze - úkoly z minulé schůzi jsou průběžně plněny

    2. Došlá pošta - předána adresátům

    3. Inventura majetku - výbor odsouhlasil příkaz k inventarizaci majetku. Inventury budou provedeny do 31.12.2020

    4. Dotace - p. Kasal zaslal žádost o dotace z MŠMT

    5. MVE Bílý Kostel - p. Kasal přednesl zprávu o jednání s majitelem MVE v Bílém Kostele. Stále přetrvávají problémy s dodržováním Manipulačního a Provozního řádu - budeme řešit s Inspekcí živ.
prostředí, Vodoprávním úřadem a Povodím Labe

    6. Zpracování brigádnických povinností - byly předány splněné brigádnické povinnosti členů ke zpracování panu Munzarovi

    7. Chovné potoky - p. Knobloch informoval výbor o pokračujícím čištění chovných potoků (Kameniště, Albrechtický potok, Amerika a Vítkovský potok)

    8. Výběr povolenek - p. Kasal zjistí termíny a místo výběru povolenek a nahlásí p. Kohlíkovi ke zveřejnění na našem webu a FB stránkách

Úkoly do příští výborové schůze:
   - zajistit vzduchování do beden na převoz ryb p. Knobloch

Termín a místo konání příští výborové schůze upřesníme na našich webových stránkách.

Za výbor MO zapsal
Seibert M.

Vytvořte si webové stránky zdarma!