Výborová schůze ze dne 7.března 2019

08.03.2019

Zápis schůze výboru MO ze dne 7.3.2019: 

Přítomni: p. Kasal, Jelínek, Binarová, Knobloch, Novotný, Formánková, Kohlík, Munzar
Omluveni: p. Seibert, Souček

Program schůze: 1/ pošta
                             2/ noví členové
                             3/ rozpočet
                             4/ rybářské závody
                             5/ závody dětí v Bílině
                             6/ pojištění
                             7/ cestovní náhrady

ad1 - poštu předal p. Kasal

ad2 - noví členové: Paduraru Alin, Havelka Jaroslav, Galbavý Štěpán, Chládek Lukáš,
                                 Knejzlík Jan, Přibyl Daniel, Brand Miroslav
                                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

ad3 - účetní p. Kasal přednesl návrh rozpočtu na r.2019 - výborem byl jednomyslně                        schválen

ad4 - termín rybářských závodů dětí a dospělých : 25.5.2019 (rybník Luční)
         závody dětí : 7.9.2019 (rybník Luční)

ad5 - kroužek našich dětských rybářů odjede na RT závody do Bíliny 30.března 2019

ad6 - projednána, schválena a podepsána pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa

ad7 - s panem Jiřím Richterem byla uzavřena Smlouva o vyplácení cestovních náhrad

Příští schůze výboru se koná dne 4.4.2019 od 17 hod. v kanceláři MO.

Za výbor MO zapsala
H. Formánková, jednatelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!