Zápis výroční členské schůze MO ČRS Chrastava dne 24.3.2018

07.04.2018

Usnesení VČS MO ČRS,z.s. Chrastava ze dne 24.3.2018:
--------------------------------------------------------------------

VČS schvaluje:
   - zprávu o činnosti MO za rok 2017
   - zprávu hospodáře MO
   - zprávu účetního, účetní uzávěrku za rok 2017
   - návrh rozpočtu MO na rok 2018
   - vybírat zápisné: u nových dospělých členů 500,- Kč, u členů s převodkou 50% z ceny
         u mládeže 250,- Kč s převodkou 125,-Kč, u dětí - ZDARMA
   - za neodpracovanou brigád. hodinu vybrat částku 100,-Kč (dospělý člen povinnost                      10hod)
         mládež od 15-18let, zdravotně postižení bez průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P (povinnost               5h.)
         vybrat částku 100,-Kč za neodpracovanou hodinu
         držitelé průkazů TP ZTP,ZTP/P a děti jsou od brigád osvobozeni
    - za každou neodpracovanou hodinu u důchodců a žen vybrat částku 50,-Kč (povinnost           4h.)

VČS bere na vědomí:
    
- zprávu předsedy dozorčí a revizní komise za r.2017

VČS volí:
    - výbor MO: Munzar Karel, Kasal Josef, Seibert Marcel, Formánková Hana, Kohlík Jiří,
         Novotný Martin, Knobloch Jan, Souček Milan, Binarová Dana
    - předsedu MO: Jelínek Radim
    - dozorčí komisi: Boček Vítězslav, Kubín Jaroslav, Kakač Jiří
    - delegáta na Územní konferenci: Seibert Marcel, Kasal Josef, náhradník - Munzar Karel

VČS ukládá:
    - přijímat nové členy do konce měsíce května
    - pravidelně po schůzi výboru vyvěšovat informace do vývěsní skříňky a na IT stránky
    - zajistit uspořádání rybářských závodů

VČS ukládá členům MO:
    - před i po chytání udržovat pořádek v okolí vodní plochy
    - využít tel.číslo desítkáře nebo hospodáře - vývěska, IT stránky MO - zájem o brigády
    - řádně vyplňovat úlovkové lístky

         Usnesení bylo schváleno bez protinávrhu - doplnění.
         Pro: 51 členů proti: 0 zdržel se: 0

Předseda návrhové komise: Munzar Karel v. r.
Členové návrhové komise: Čeněk Josef, Kohlík Jiří

Zapsala jednatelka MO Chrastava
Formánková Hana

Vytvořte si webové stránky zdarma!