Zápis výroční členské schůze MO ČRS Chrastava dne 16.3.2019

19.03.2019

Zápis výroční členské schůze MO ČRS Chrastava dne 16.3.2019, konané v rest. U komína :

Přítomno: 40 dospělých členů, 8 dětí - dle prezenční listiny
Omluveno: 8 členů

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MO byl posunut začátek schůze
o 15 min., po zákonné lhůtě byla schůze zahájena předsedou p. Radimem Jelínkem v 17,15h.

Jednatelka H. Formánková doporučila VČS následující program:
    1) Prezentace
    2) Zahájení - předseda R.Jelínek
    3) Program schůze a jeho schválení nebo doplnění
    4) Návrh a volba návrhové a mandátové komise
    5) Informace o počtu přítomných - zpráva mandátové komise
    6) Zpráva o činnosti MO ČRS, kontrola usnesení z VČS r. 2018- p. R.Jelínek
    7) Zpráva hospodáře - činnost a povolenky - p. M.Seibert
    8) Zpráva vedoucí rybářského kroužku - p. Binarová
    9) Zpráva účetního MO za r. 2018, účetní uzávěrka r. 2018
    10) Zpráva revizní a dozorčí komise - p. J.Kakač
    11) Návrh, projednání a schválení rozpočtu na r. 2019 - p. Kasal
    12) Diskuze
    13) Usnesení VČS, návrh, projednání a schválení - p. K.Munzar
    14) Závěr - p. R.Jelínek

ad 2) Pan Jelínek zahájil schůzi

ad 3) Program byl schválen bez protinávrhu - pro: 48 členů

ad 4) Volba návrhové a mandátové komise ( viz protokol)
     Návrhová komise: předseda: Karel Munzar, členové: Kohlík Jiří, Binarová Dana
     protinávrh: nebyl
     Mandátová komise: předseda:Richter Jiří ,členové: Knobloch Jan, Kohlík Martin
     protinávrh : nebyl

ad 5 ) VČS se zúčastnilo 40 dospělých, 8 dětí, 8 členů omluveno

ad 6) Zpráva o činnosti a plnění usnesení z r. 2018: viz zápis předsedy MO
      Členská základna ke dni 16.3.: dospělí - 219, děti do15 let - 19, mládež do18 let -8,
      rybářská stráž - 6

ad 7) Zpráva hospodáře p. M.Seiberta: Ve své zprávě o hospodaření na chovných a
       sportovních rybnících a potocích, s počty kusů vysazených ryb, povolenkách,
       úlov. lístcích nás seznámil p. Seibert - viz.zápis

ad 8) O fungujícím rybářském kroužku nás informovala vedoucí p. Binarová.
       Kroužek děti baví - lze usoudit podle úspěchů, které dosahují na různých
       soutěžích!!!

ad 9) Zpráva o finančním hospodaření a schválení účetní uzávěrky za r. 2018 - p. J.Kasal:
        /viz Zprávy../
       Členská základna schválila roční uzávěrku Pro: 48 členů Proti: 0 Zdrželo se: 0

ad 10) Zprávu dozorčí a revizní komise předložil p. Jiří Kakač
       Provedeno několik kontrol - zakončeny komplexní inventurou. /vše viz zpráva

ad 11) Návrh, projednání a schválení rozpočtu na r. 2019 - p. J.Kasal
       Členská základna schválila rozpočet pro tento rok: Pro: 48 členů Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 12) V diskuzi vystoupili 4 členové

ad 13) Usnesení - samostatná příloha Protinávrh a doplnění: není
        Pro: 48 členů proti: 0 zdržel se: 0

ad 14) Na závěr VČS popřál předseda p. Jelínek všem hodně zdraví a úspěchů .

V Chrastavě 16.3.2019

Předseda MO Chrastava
Radim Jelínek v.r.
Předseda DK MO Chrastava                                                Zapsala jednatelka MO
Vítězslav Boček v.r.                                                               H. Formánková

Usnesení VČS MO ČRS,z.s. Chrastava ze dne 16.3.2019:
-------------------------------------------------------------------- 

VČS schvaluje:
    - zprávu o činnosti MO za rok 2018
    - zprávu hospodáře MO - výsledky hospodaření za uplynulé období
    - zprávu účetního, účetní uzávěrku za rok 2018
    - rozpočet MO na rok 2019

VČS bere na vědomí:
    
- zprávu předsedy dozorčí a revizní komise za r. 2018

VČS ukládá:
    
- přijímat nové členy do konce měsíce května
    - pravidelně po schůzi výboru vyvěšovat informace do vývěsní skříňky a na IT stránky
    - zajistit uspořádání rybářských závodů

VČS ukládá členům MO:
    
1/ před i po chytání udržovat pořádek v okolí vodní plochy
    2/ v případě zájmu o brigády využít tel. číslo desítkáře nebo hospodáře - vývěska,
         IT stránky MO
    3/ řádně vyplňovat úlovkové lístky

    Usnesení bylo schváleno bez protinávrhu - doplnění.
    Pro: 48 členů proti: 0 zdržel se: 0

Předseda návrhové komise: Munzar Karel v. r.
Členové návrhové komise: Binarová Dana, Kohlík Jiří

Zapsala jednatelka MO Chrastava
Formánková Hana

Vytvořte si webové stránky zdarma!